Legale informatie

De website is uitgegeven door Cyrillus NV

Maatschappelijke zetel: Centre d'Affaires IMPACT
Porte des Bâtisseurs, 20
7730 ESTAIMPUIS
RC TOURNAI 71922
BTW-nummer: BE 0442 112 340
Verantwoordelijke uitgever: Guillaule Darrousez

De presentatie en de inhoud van de door SADAS SAS geopende site zijn beschermd door de Internationale Conventies en de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom en in het bijzonder auteursrechten, oneerlijke concurrentie en gedeponeerde handelsmerken.

Geen enkele reproductie of voorstelling mag gebeuren zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Cyrillus NV.

Ondanks de zorgvuldige uitwerking van deze site en de regelmatige update ervan, kunnen in de voorgestelde gegevens en/of documenten fouten geslopen zijn. De gebruikers van de site staan zelf in voor alle noodzakelijke controles. De ontwerper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van eventuele fouten.

De geregistreerde persoonlijke gegevens op de website zullen opgeslagen en gebruikt worden conform aan de wet van 8 december 1992.
De gebruiker van deze website beschikt over een toegangsrecht, een recjtzettingsrecht et verzetrecht die hij kan uitoefenen bij:

Cyrillus
BP 10032
Klantendienst Web
7500 DOORNIK 1